Mellan demokrati och desinformation: Vetenskapskommunikation i digitala medielandskap

Medieteknik Live / Öppen föreläsning i Medieteknik med Lotten Wiklund

Digitala medielandskap (som plattformar och som datainfrastrukturer) påverkar hur kunskap produceras och sprids. Inte minst spelar dessa en helt central roll för det som kan ses som en sorts demokratisering av vetenskap. Här får individer och grupper utanför vetenskapens institutioner ett allt större inflytande över praktiker för vetenskaplig kunskapsproduktion och även över vad som betraktas som legitim kunskap (vetenskapens gränser). 
 
Men digitala medielandskap är inte bara platser för kunskap utan även livliga arenor desinformation, konspirationsteorier och myter. Data och informationer som flödar i nätverken bryts upp i mindre enheter och för att sedan åter sättas samman till nya entiteter, bilda helt nya narrativ eller presentras i kontexter lång bortom sitt ursprung. Företeelser som vaccinmotstånd och klimatförnekelse påminner oss om individer och grupper som antingen tolkar vetenskaplig data på sitt eget vis eller som helt enkelt avfärdar vetenskaplig kunskap som illegitim. 
 
Vetenskapskommunikation betraktas ofta som limmet mellan vetenskap och samhälle. Vilken roll spelar vetenskapskommunikationen i dagens medielandskap där vetenskaplig kunskap  både demokratiseras och lever sitt eget liv?

Bio
Lotten Wiklund har en bakgrund som vetenskapsjournalist och arbetar idag med vetenskaps- och forskningskommunikation. De projekt hon leder och medverkar i kretsar framförallt kring relationerna mellan människa, vetenskap, teknik och samhälle samt hur synen på kunskap påverkas av medielandskap i förändring. Bland Lotten Wiklunds produktion märks, utöver det rent journalistiska arbetet, exempelvis boken Du sköna nya människa- om smarta proteser, odlade organ och kärleksfulla robotar; vetenskapsdokumentären Ström i hjärnan och vetenskapsfestivalen Reclaiming Futures – Storying Change samt en mängd uppdrag i samarbetet med bland andra Linköpings universitet, KTH, Tekniska museet, SVT, RISE och konsthallen Färgfabriken.

7 november kl. 13